Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Drenovci!

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama.

Mobilno reciklažno dvorište koristiti će se u naseljima Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo i Đurići shodno utvrđenom rasporedu.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta