VAŽNA OBAVIJEST KORISNICIMA O PROMJENI CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DRENOVCI!!

Poštovani korisnici!

Obavještavamo Vas kako od 01.08.2022. godine dolazi do promjene cijene javne usluge. Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine. Sukladno Zakonu, dana 26.01.2022. godine donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drenovci (u daljnjem tekstu: Odluka) od strane Općinskog vijeća te prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz 2018. godine.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Korisnik javne usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine. Korisnici javne usluge ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

  1. korisnik kućanstvo – vlasnici stanova i kuća koji nekretninu koriste trajno ili povremeno
  2. korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) – korisnici koji nisu razvrstani u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika javne usluge kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području te iznosi 43,00 kn.

Cijena predaje miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) iznosi 4,00 (četiri) kune sa PDV-om.

Kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge

Korisniku kategorije kućanstvo, koji vlastito kompostira biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 10,00 kn (slovima: deset kuna), sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada. Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je u Izjavi naveo da želi vlastito kompostirati biootpad. Ako se tijekom nadzora utvrdi da korisnik vlastito ne kompostira biootpad  ili da je bacio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge kategorije koji nisu kućanstvo, također, jedinstvena na čitavom području primjene te iznosi 60,00 kn.

Cijena predaje miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) za spremnik od 120 L iznosi 7,00 kn, za spremnik od 240 L 10,00 kn dok za spremnik od 1100 L iznosi 50,00 KN.

Korisnici javne usluge kategorije kućanstvo koji izjave da samostalno kompostiraju biootpad obvezuju se da u spremnik za miješani komunalni otpad neće odlagati biooptad. U slučaju da provjerom sadržaja spremnika davatelj javne usluge utvrdi da se u posudi za miješani komunalni otpad nalazi bioootpad, kriterij za umanjenje cijene minimalne javne usluge se neće odobriti te će se naplatiti odgovarajuća ugovorna kazna.

U nastavku se nalazi Cjenik javne usluge sukladno promjenama koje su proizašle iz novog Zakona.

Cjenik javne usluge